Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Morena Personal Training
  Boutique, (hierna te noemen: “Morena”), verricht voor de cliënt, hierna te noemen: “cliënt”, met
  betrekking tot het volgen van personal training, coaching, en/of andere diensten/activiteiten uit
  het aanbod van Morena.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen in de rechtsverhouding tussen Morena en de
  cliënt, maar ook tussen de cliënt en door Morena bij de uitvoering van deze overeenkomst
  betrokken derden, zoals – doch niet beperkt daartoe – coaches, begeleiders en consulenten,
  met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
  Totstandkoming van de overeenkomst
 3. De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door de cliënt ingevuld en overgedragen
  inschrijfformulier of getekende overeenkomst door Morena is ontvangen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing, derhalve worden algemene van
  de cliënt nadrukkelijk van de hand gewezen.
  Wederzijdse verplichting
 5. Op Morena rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de Activiteit, zo goed mogelijk
  begeleiden van de cliënt gedurende de Activiteit. De inhoud van de Activiteit wordt door de
  Personal Trainer bepaald. Morena voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit
  naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier altijd een
  inspanningsverplichting.
 6. Voor deelname aan de programma’s is vereist dat cliënt een (medisch) intakeformulier volledig
  en naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend.
 7. Naar aanleiding van de inhoud van het (medisch) intakeformulier kan de cliënt, deelname aan
  activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
  noodzakelijk is om het programma of de trainingen te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
  partijen dat in onderling overleg aanpassen.
 9. De cliënt dient zich in beginsel vijf minuten voorafgaande aan de sessie omgekleed te
  melden op de afgesproken locatie en zal gedurende de sessie de aanwijzingen van de coach
  opvolgen.
  De cliënt verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies
  van de coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt
  zich ertoe alvorens de overeenkomst met Morena aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
 10. In beginsel worden de Activiteiten verzorgd op de locaties van Morena, tenzij van te voren
  anders is overeengekomen.
 11. De cliënt houdt zich aan de gangbare (huis)regels voor hygiëne, kleding en schoeisel.
  Verhindering
 12. De cliënt wordt verzocht bij verhindering minstens 12 uur vooraf aan de afspraak contact met
  Morena en- of eigen personal trainer op te nemen om de verhindering per e-mail of per
  WhatsApp door te geven. Wanneer verhinderingen niet tijdig worden doorgegeven, worden de
  kosten van de besproken les/training bij de cliënt te allen tijde in rekening gebracht.
  | Morena Boutique | Algemene voorwaarden januari 2020 | 2
  Prijzen en betaling
 13. Lidmaatschapsgelden en overige in rekening gebrachte kosten dienen altijd vooraf te worden
  voldaan.
 14. Morena is gerechtigd om elk kalenderjaar haar tarieven eenzijdig naar redelijkheid aan te
  passen en zal daar dan tijdig de cliënt over informeren. De eventuele prijsverhoging gaat in bij
  de aanschaf van het afsluiten van een nieuw lidmaatschap.
 15. Morena hanteert een betaaltermijn van 7 kalenderdagen. Bestellingen, afgesproken lessen,
  trainings- en voedingsprogramma’s kan de cliënt eenvoudig betalen middels een
  bankoverschrijving naar ING, rekeningnummer NL64 INGB 0008 5128 49 t.n.v. Morena
  Personal Training Boutique onder vermelding van het factuurnummer.
 16. De cliënt dient zorg te dragen voor een tijdige betaling, binnen 7 kalenderdagen na
  factuurdatum. Wanneer de cliënt het verschuldigde bedrag niet of niet tijdig betaald, heeft
  Morena direct het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval de cliënt naast het
  alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de
  buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassokosten.
 17. Bezwaren tegen een factuur dienen binnen 5 dagen kenbaar te worden gemaakt onder
  toezending van een schriftelijke motivatie.
 18. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
  Aansprakelijkheid, Eigen risico.
 19. Morena kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten zoals
  conditieverbetering of gewichtsverlies.
 20. Morena is niet aansprakelijk voor letsels, blessures, directe of indirecte schade die de cliënt
  oploopt tijdens of ten gevolge van de door Morena geleverde diensten.
 21. Morena is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van- en schade aan persoonlijke
  eigendommen van de cliënt ontstaan tijdens of in verband met de door Morena geleverde
  diensten.
 22. Morena is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de cliënt
  verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie onder meer over zijn gezondheidstoestand.
 23. Morena sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de cliënt uit, tenzij er sprake is van
  grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Morena.
 24. Aansprakelijkheid van Morena voor schade, is beperkt tot het bedrag dat door de
  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Morena wordt gedekt en uitgekeerd.
 25. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden,
  is iedere verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal het door Morena in
  rekening gebrachte bedrag voor de betreffende opdracht.
  Beëindiging of Ontbinding
 26. De overeenkomst eindigt als de afgesproken lessen van het lidmaatschap zijn afgelopen.
 27. Morena is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder
  verplichting tot schadevergoeding of terugbetaling van lidmaatschapsgelden als de cliënt niet,
  of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
 28. Bij eerdere beëindiging van het lidmaatschap door de cliënt, wordt er door Morena geen geld
  teruggegeven voor de resterende lessen.
  Toepasselijk recht en geschillen
 29. Op alle overeenkomsten met Morena is het Nederlands recht van toepassing.
 30. Alle geschillen welk tussen Morena en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van
  de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg
  mochten zijn, zullen in eerste instantie getracht te worden opgelost na minnelijk overleg.
  | Morena Boutique | Algemene voorwaarden januari 2020 | 3
 31. Mocht het minnelijk overleg onverhoopt niet tot een passende oplossing van het geschil leiden,
  dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag.
  Slotbepalingen
 32. Morena zal geheimhouding betrachten van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van
  de dienstverlening is verkregen, tenzij Morena verplicht is op grond van de wet of op gezag
  van de rechter gehouden is om de hier bedoelde informatie te openbaren. Informatie geldt als
  vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
  de informatie en niet eerder op andere wijze bekend is geworden of openbaar voorhanden
  was.
 33. cliënt zal geen foto’s en/of filmpjes maken van andere cliënten zonder schriftelijke
  toestemming van Morena en zal tevens geen mededelingen op Social Media (Facebook,
  Instagram, etc.) doen over Morena, de mensen die daar werken en/of andere deelnemers, die
  deze zouden kunnen schaden.
 34. Morena is bevoegd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Van toepassing is
  steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 35. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of
  vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel
  vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige
  dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht
  mogelijk benadert.
Doe mee aan het 6 weken FIT traject

Toegang tot exclusieve content?