Privacy Policy

Inleiding

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze
cliënten met betrekking tot de producten en/of diensten van Morena Personal Training
Boutique, hierna te noemen: “Morena Personal Training Boutique”. In deze privacy policy
wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze
gegevens worden verwerkt. Deze privacy policy bevat daarnaast informatie over ons
cookiebeleid. Door producten en/of diensten van Morena Personal Training Boutique te
gebruiken en deze privacy policy te accorderen, gaat de cliënt akkoord met de hierna
volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Een cliënt heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil
verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en/of
diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan Morena Personal Training Boutique te
verstrekken. Indien de invoer van uw gegevens wordt gevraagd, geeft Morena Personal
Training Boutique aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de producten en/of
diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van producten en/of diensten van Morena Personal Training Boutique
verwerkt deze de persoonsgegevens van haar cliënten. Het gaat hierbij om de naam,
adresgegevens, financiële gegevens, geboortedatum, geslacht, meet en weeggegevens
(vanuit de Tanita weegschaal) en e-mailadres. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals
een bankrekeningnummer verwerkt, indien een cliënt een betaald(e) product en/of dienst van
Morena Personal Training Boutique afneemt, indien en voor zover deze gegevens
noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten en/of diensten.

Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

a. voor de totstandkoming en uitvoering van een met de cliënt gesloten overeenkomst;
b. voor administratieve afhandeling: om de cliënt de overeengekomen producten en/of
diensten aan te bieden en/of te leveren;
c. voor de facturatie: als het gaat om een of meer betaalde producten en/of diensten.

Wanneer de betaling uitblijft voor onze producten en/of diensten kunnen wij de
vordering uit handen geven aan derden, zoals een incassobureau;
In voornoemde gevallen zijn de naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer,
bankgegevens en intakeformulier noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst.

d. om onze producten en/of diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te
optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van producten en/of
diensten tegen te gaan;
e. voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of
diensten;
f. indien een cliënt een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook
(automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data
en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.
| Morena Boutique | Naaldwijk | 2020 | 2
In voorgenoemde gevallen heeft Morena Personal Training Boutique een gerechtvaardigd
belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken.
De verstrekte persoonsgegevens worden door Morena Personal Training Boutique
uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar producten en/of diensten en in
het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

Rechten cliënten

De verstrekte persoonsgegevens blijven in beginsel bewaard zolang deze nodig zijn voor het
doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt. Daarna zullen wij de gegevens
automatisch vernietigen, behoudens wettelijke bewaartermijnen. Al onze cliënten hebben het
recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en
bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Indien een cliënt van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij
contact opnemen met Morena Personal Training Boutique via
info@morenapersonaltraining.nl

Doorgifte derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door Morena Personal
Training Boutique zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te
bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, toegang tot de
persoonsgegevens van de cliënten.
Voor de in dit privacy statement opgesomde verwerkingsdoeleinden kan een verwerker
ingeschakeld worden met wie wij te allen tijde een overeenkomst hebben gesloten, zodat de
bewerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen.
Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct
van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: info@morenapersonaltraining.nl.
Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
Voor het overige zal Morena Personal Training Boutique de persoonsgegevens van haar
cliënten niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar
producten en/of diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor
zover dat naar het redelijke oordeel van Morena Personal Training Boutique in het belang is
van haar cliënt. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten,
dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te
voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze producten en/of
Diensten te garanderen.

Beveiliging

Morena Personal Training Boutique heeft passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om persoonsgegevens van cliënten te beveiligen tegen verlies of
onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op
beveiligde servers.
De volledige tekst van de AVG kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Doe mee aan het 6 weken FIT traject

Toegang tot exclusieve content?